BSM สยายปีกลงทุนในธุรกิจอสังหา

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ BSM เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด หรือ Private Placement: PP จำนวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000,000 บาท กำหนดวันเสนอขายหุ้น PP ภายในเดือนมกราคม 2561 เพื่อเข้าลงทุนในโครงการ The Teak Sukhumvit 39 จากบริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จำนวน 70 ยูนิต สำหรับเป็นที่พักอาศัยในย่านใจกลางสุขุมวิท ในราคา 145.00 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าที่ดิน และค่าใช้จ่ายเตรียมการเบื้องต้น อาทิ ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมียอดการจองซื้อจำนวน 68 ยูนิต จากทั้งหมด 70 ยูนิต หรือคิดเป็น 97.14% ของจำนวนห้องชุดทั้งหมด โดยคณะกรรมการได้อนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่คือ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าว โดยบิวเดอสมาร์ทถือหุ้น 99.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้การลงทุนในโครงการดังกล่าวจะเป็นการขยายธุรกิจ รวมถึงเพิ่มช่องทางการรับรู้รายได้ และกำไร