สร้างบ้านต้องรู้


เรื่อง : ชยพล สุพงษ์

 

ภาพจาก บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

การจะสร้างบ้านหลังหนึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เจ้าของบ้านต้องศึกษาแบบบ้าน ฟังก์ชันการใช้งานที่ตนเองหรือผู้ที่ร่วมอยู่อาศัยในบ้านชื่นชอบ ที่สำคัญจำเป็นจะต้องมีคืองบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง เหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับการคิดจะสร้างบ้านเท่านั้น พอถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของการก่อสร้างก็จะต้องมีการประสานงานกับสถาปนิก วิศวกร  ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือธนาคารหากต้องการขอกู้สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน ตลอดจนติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น เขต เทศบาล หรือ อบต. เพื่อยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้านตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และต้องติดต่อการไฟฟ้า การประปา เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ดังนั้นในบทความนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนของการสร้างบ้านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อหน่วยงานราชการ เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักกับขั้นตอนในการปลูกสร้างบ้านมากขึ้นครับ

 

การยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน

ทุกการก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน การเคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคาร ภายในเขตเทศบาลจะต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาลเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ เพราะเทศบาลมีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกในการจราจร เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในอาคารเอง

 

เอกสารการขออนุญาตปลูกสร้าง

1. กรอกคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1) ขอรับได้ที่หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่

2. แบบแปลนแผนผัง จำนวน 5 ชุด

3. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบ สถาปนิก และ วิศวกร พร้อมสำเนาใบอนุญาต

4. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง

5. สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน เจ้าของอาคาร ในกรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน

จากนั้นนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อเทศบาลซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ ภายใน 45 วันต้องได้รับแจ้งว่าได้รับอนุญาตหรือไม่ ถ้าไม่อนุญาตจะต้องแก้ไขอะไรบ้าง เมื่อแก้ไขแล้วก็ควรจะได้รับอนุญาต และจ่ายค่าธรรมเนียมตามกำหนดของทางราชการ

 

การขอติดตั้งประปาชั่วคราว

ในการขออนุญาตติดตั้ง ผู้ขอจะต้องนำหลักฐานมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอใช้น้ำ

3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ต้องการใช้น้ำประปา

4. สำเนาโฉนดที่ดินหรือใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารบ้านที่ขอใช้น้ำ

หลังจากยื่นเอกสารสำนักงานการประปาจะส่งช่างไปทำการสำรวจในจุดที่ท่านขอใช้น้ำ เพื่อจัดทำแบบการติดตั้งประปาและจัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย เมื่อสำนักงานการประปาสำรวจและออกแบบเรียบร้อยแล้ว จะส่งใบแจ้งราคาค่าติดตั้ง ไปให้ผู้ขอ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมภายใน 60 วัน หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้วสำนักงานการประปาจะเข้าไปติดตั้งประปาให้ผู้ขอภายใน  2 – 5 วัน

 

การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว

นำหลักฐานมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1.  สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.  สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ายังไม่ได้ให้ถ่ายใบคำขอมาแทน)

4. โฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้ไฟ

5.  หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีผู้ขอไม่มาดำเนินการด้วยตนแอง)

6. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

 

ภาพจาก บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

สรุปว่าก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างบ้านนั้น เจ้าของบ้านต้องไปหน่วยราชการท้องที่เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และต้องดำเนินการขอไฟฟ้าและน้ำประปาชั่วคราว เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้าง เมื่อได้รับอนุญาตทั้งหมดแล้วจึงจะสามารถเริ่มดำเนินการในขั้นตอนการก่อสร้างบ้านได้ ปัจจุบันจะมีบริษัทรับสร้างบ้านที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของบ้านแบบครบวงจร ทั้งแบบบ้าน ผู้ประกอบวิชาชีพทั้ง สถาปนิก วิศวกร ช่างก่อสร้าง รวมไปถึงการติดต่อหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อ ลดความเสี่ยงช่างผู้รับเหมาหนีงาน พร้อมยังมีการรับประกันบ้าน ตามสัญญาที่ตกลงกัน ทำให้เจ้าของบ้านมั่นใจ ลดความยุ่งยาก และลดการเสียเวลาไปได้มากอีกด้วยครับ

 

เกี่ยวกับผู้เขียน :    ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม1 บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ขอขอบคุณ :         ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์

                            โทร. 0 2996 0940-6 หรือ  www.pd.co.th